O DOMU

Za dijake v dijaškem domu skrbi  šest pedagoških delavcev in svetovalna delavka.  Vzgojno delo je usklajeno z določenimi pravili, ki urejajo življenje in delo v dijaškem domu. Vzgojitelj prevzema skrb za osebnostno rast in razvoj dijaka, skrbi za uspešno delovanje vzgojne skupine in celega doma.  Pri individualnem delu z dijaki sodeluje s starši, razredniki in svetovalno službo.

Pedagoško delo v domu vodi ravnateljica Adelija Perne. Vzgojno delo z dijaki poteka od ponedeljka do četrtka od 6.00 do 22.00 ure. Delo ob petkih poteka od 6.00 do 15. ure, ter ob nedeljah od 18. do 22.30 ure. Delovni čas vzgojiteljev je prilagojen in organiziran tako, da so vsak dan prisotni v svojih vzgojnih skupinah na obveznih učnih urah ter drugih dejavnostih.

Dežurni vzgojitelj je ob delovnikih vedno dosegljiv na gsm telefon 041 731 513.

Za lažjo odločitev pri vpisu v dijaški dom vam želimo posredovati nekaj podatkov.

Dijaški dom je namenjen dijakom Srednje šole Izola, sprejema tudi dijake, dijakinje, ki se vpišejo v šole izven kraja svojega stalnega bivališča. Dom je sestavna enota SŠ Izola, zato je domska hrana kvalitetna in obilna. Obroke (zajtrk, kosilo in večerjo) nudimo v prijetni samopostrežni restavraciji. Učenci lahko dobijo ob soglasju staršev in zdravnika tudi brezmesne (vegetarijanske) obroke. Veliko damo na higieno bivanja. Za bolnike poskrbimo skupaj z zdravstvenim domom Izola, ki se nahaja v neposredni bližini doma.  Učenje v dijaškem domu poteka na več načinov. Vsak dan so od 16,00 do 17,45 učne ure pod strokovnim vodstvom vzgojitelja. Učenje je organizirano v učilnicah, sobah, računalnici, knjižnici ali pa kje drugje – odvisno od potrebe. Poudarjamo medsebojno pomoč, organizirane inštrukcije, konzultacije z učitelji in razredniki na šoli in še posebej s svetovalnimi delavci. Za novince pripravimo tečaje o metodah in tehnikah učenja. Domska komisija za učni uspeh mesečno spremlja proces učenja dijakov po vzgojnih skupinah in predlaga ustrezne rešitve. Učenje je organizirano v obliki obveznih učnih ur. 

 Vzgojitelji spremljajo učni uspeh dijakov in se z njimi dogovarjajo o izpopolnjevanju šolskih obveznosti. Učni uspeh dijakov, ki bivajo v domu, je vsako leto višji od povprečja na šolah. Sodelovanje vzgojitelja s starši je zelo pomembno pri vzgojnem delu. Dijaški dom prevzema nekatere vloge staršev, zato mora sodelovanje s starši temeljiti na medsebojnem zaupanju, odkritem razgovoru in dogovarjanju. Vzgojitelj mora starše seznanjati z življenjem in delom njihovega otroka v domu,  jih obveščati o njegovem učnem uspehu, o napredovanju, pa tudi o njegovih stiskah in težavah. Oblike sodelovanja s starši so lahko individualne in skupinske. Zelo učinkoviti so individualni neposredni stiki, pa tudi telefonsko in pisno sporočanje in dogovarjanje. Vzgojitelj sodeluje preko osebnih stikov z razredniki in učitelji, preko šolskih svetovalnih služb, pisnih in telefonskih stikov, na govorilnih urah v šolah. Vzgojitelj sodeluje z učitelji, razredniki zaradi spremljanja učnega uspeha in iskanja boljših metod učenja. Že prvi šolski dan oblikujemo vzgojno skupino in se pogovorimo s starši 1. Letnikov. Sprejmemo in namestimo dijake v dijaški dom. Upoštevamo mnenje strokovnega tima vzgojiteljskega zbora in se prilagodimo željam dijakov in staršev pri oblikovanju sobnih skupnosti. Medsebojni odnosi so spoštljivi in temeljijo na priznavanju različnosti ter strpnem odnosu do drugače mislečih. Spodbujamo dijake, da je naša medsebojna komunikacija vljudna in spoštljiva. Oskrbnina se določa skladno z ugotovljenimi stroški, ki jih za vso Slovenijo ugotavlja Skupnost dijaških domov Slovenije. Dom bomo praviloma zapirali vsak vikend (izjema bodo vikendi z delovno soboto).

Prednosti bivanja v dijaškem domu:

• povezanost šole in doma,

• pomoč pri učenju, medsebojna učna pomoč,

• življenje med vrstniki, sklepanje novih prijateljstev,

• opora pri vzgojitelju in pomoč pri osebnih težavah,

• skrb za posameznika,

• interesne dejavnosti.